Vi tror på, at børn som udgangspunkt er motiverede for at lære nyt, når de starter i skole, og de har brug for at blive mødt af voksne som tager udgangspunkt i det enkelte barn, og i børnegruppen. Vores erfaring viser, at for at dit barn og dets kammerater lærer og trives bedst de første år i skolen, har de brug for struktur, gentagelser og genkendelighed, og at det er få kendte voksne, der er omkring børnene.

Vi tror på, at "børn gør det rigtige, hvis de kan”, og det er de voksne omkring børnene, der skal stille de rigtige krav for at børnene lykkes. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen, både pædagogerne fra SFO og pædagogerne fra klub. Det sikrer de bedste overgange i barnets skoledag, og sikre at viden omkring barnet overleveres på bedste vis.

Dit barn vil opleve, at legen og elementer fra legen fylder meget de første skoleår. Vi vægter at tilgangen er kreativ, undersøgende og fordybende, når barnet skal tilegne sig ny læring.

Dit barn vil opleve at arbejde selvstændigt og sammen med klassekammerater. Barnet bliver efterhånden bevidst om, hvordan, hvor og med hvem de lærer bedst – og på hvilke områder de er stærke, og hvor de skal arbejde ekstra.

Vi respekterer forskellighederne

Børn er forskellige, og på Viby Skole respekterer vi forskellighederne. Gennem dialog med dit barn og klassen, sikrer vi, at dit barn både får en positiv forståelse af sig selv, og en fornemmelse for de andre børns forskelligheder. Vi ser det som en af folkeskolens grundlæggende opgave at børn møder mangfoldighed og præsenteres for børn, der lever anderledes end dem selv.

Vi bestræber os på, at dit barn – og alle de andre elever - møder passende udfordringer. På den måde giver vi dit barn de bedste muligheder for at blive så dygtigt, det kan. Derfor undervisningsdifferentierer vi i alt, hvad vi laver. Det betyder fx, at der er forskellige forventninger til dit barn, end der er til nogen andre børn afhængigt af fagligt niveau.

Dit barn vil i løbet af en skoledag – og en lektion - veksle mellem mange forskellige arbejdsformer. Det er med til at sikre den bedste læring for dit barn. Langt de fleste børn lærer gennem fysiske oplevelser – gerne med hænder og krop. Det er én af grundene til, at vi særligt i de første år af skoletiden har masser af bevægelsesaktiviteter i undervisningen – udover naturligvis de ugentlige idrætstimer. Dit barn vil også opleve, at opgaver og aktiviteter appellerer til forskellige læringsstile for at sikre, at vi når omkring alle børns forskellige behov.

Samarbejde på årgangen

Viby skole er en overskuelig størrelse for dit barn, hvor der typisk er to klasser på en årgang. 0.-3. kl hører til i et område/hus og 4. og 5. kl hører til i huset hvor klubben også bor. Vi gør meget ud af – lige fra 0. klasse – at de to klasser på en årgang lærer hinanden at kende. Dit barn opnår derfor hurtigt en ‘årgangs-fællesskabsfølelse’, hvilket blandt andet betyder, at der er flere gode legekammerater at lege med, end hvis klassen er barnets eneste sociale udgangspunkt.

Vi arbejder systematisk med at sikre dit barns faglige udvikling

Det sker ud fra data som tests (skolens egne, de kommunale og de nationale), observationer fra hverdagen, elevsamtaler og sparring med skolens læsevejleder omkring læseindsatsen. Sammen planlægger de fagprofessionelle, som arbejder med dit barn og dets klasse hver dag, hvilke indsatser, der skal til for at sikre den fortsatte faglige udvikling på hver årgang, i hver klasse og i sidste ende hos dit barn.
Følgende tekst om forældrerollen er et fast element, der vil gå igen på alle skolers hjemmesider. Du er velkommen til at tilføje, hvis din skole har særlige projekter og tiltag.

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

Din rolle som forælder til et barn i 4. og 5. klasse

I 4. og 5. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.