Faglige læringsmiljøer

På Viby skole har de ældste elever ikke en fast stamklasse. Vi arbejder i stedet med faglige læringsmiljøer. Det betyder, at eleverne går til det faglokale som er tilknyttet faget. Lokalet afspejler dels faget, men det er også indrettet på en måde, så der er mulighed for mange forskellige arbejdsformer som gruppearbejde, individuelle fordybelsespladser, diskussionsområder og formidlingszone. Vi har indrettet lokalerne på denne måde, så de lever op til moderne pædagogik og undervisning.

Fra undervisning til læring

Vi er på Viby Skole optagede af, hvordan eleverne lærer. Det kræver, at eleverne arbejder på mange forskellige måder, og at indholdet i undervisningen bliver differentieret i forhold til de forudsætninger, som lige præcis dit barn har. Viby Skoles elever skal lære mest muligt, og det kræver god undervisning af lærerne, og det betyder også aktivitet, motivation og et åbent sind for læring fra vores elever. I fællesskab skaber vi en god skoledag, som er så varieret som muligt, men også er med træning og øvelse ud fra fællesmålene, som vi skal nå i den tid, eleverne er i folkeskolen.

Vi stræber efter en høj faglighed blandt elever og lærere, men vi er også optaget af, at elever fra Viby skole bliver gode og dannede borgere i vores samfund. Vi deltager derfor gerne i undervisning uden for skolen for at åbne os imod samfundet. Vi deltager for eksempel i Edison, skole skills, projekter som WeMatters og mange andre arrangementer uden for skolen.

Karakterer og Uddannelsesparathedsvurdering

Vi forsøger så vidt muligt at undgå karakterer i 7. klasse, men pejler eleverne langsomt ind på deres faglige niveau via vores tilbagemeldinger til dem. I 8. og 9. klasse får eleverne karakterark to gange årligt på læringsportalen MinUddannelse. Karaktererne er baseret på indsatsen i det daglige arbejde, samt præstationer i forbindelse med forskellige løbende tests og prøver. Det er vigtigt for os at pointere over for eleverne, at karakterer er et tal, der afspejler, hvad eleverne kan netop nu i de enkelte fag, og ikke hvad de er eller det kan blive til. Karaktergivningen følger datoerne for den løbende vurdering af elevernes uddannelsesparathed.

Læs mere om Uddannelsesparathedsvurdering hos Uddannelsesguiden

Hvis du bliver erklæret ikke-parat, har vi som skole, UU-vejleder, Fritids –og ungdomsskolen, dine forældre og dig selv en opgave i at få hjulpet dig til at blive parat.

Terminsprøver

Hvert år afvikles der terminsprøver for 8. og 9. klassetrin. Prøverne finder sted i januar måned og har flere formål. Først og fremmest skal eleverne stifte bekendtskab med prøveformen, der afvikles helt i overensstemmelse med reglerne for FSA, og derudover er det er god mulighed for os lærere for at se, hvad eleverne kan på egen hånd.

Afgangsprøverne

Ved afslutningen af 9. klassetrin aflægger eleverne folkeskolens afgangsprøver i følgende bundne fag: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling, mundtlig dansk, problemregning, færdighedsregning, mundtlig engelsk og den fællesfaglige naturfagsprøve. Derudover er der to udtræksfag, som kan være de resterende fag. Det er skriftligt engelsk, tysk, geografi, biologi og fysik/kemi, mundtlige prøver i idræt, tysk, samfundsfag, historie, matematik og kristendom. Vi fritager derfor ikke elever fra nogle fag. Alle elever vil forud for prøverne blive grundigt orienteret både mundtlig og skriftligt i forhold til de gældende krav, datoer, opgivelser, hjælpemidler, procedurer osv.

Sidste skoledag

Sidste skoledag er en traditionel festdag på Viby Skole på den sidste "normale" skoledag for eleverne i 9. klasse, før de går på læseferie forud for afgangsprøverne. Trods navnet, er der ikke tale om en skoledag i traditionel forstand, hverken for 9. klasserne eller for de øvrige elever og lærere. I stedet er det en festdag med forskellige aktiviteter, hvor man fejrer de elever, der snart skal forlade skolen. Dagens forløb varierer fra år til år, men ting som fælles morgenmad, udklædning, karamelkastning underholdning og fodboldkamp mod lærergruppen er som regel faste bestanddele af denne dag.

Translokation

Translokationen danner rammen om afslutningen på Viby Skole, der med forældres deltagelse festligholdes med overrækkelse af afgangsbeviser, musik, taler fra klasselærere, skolebestyrelse, skoleleder og elevrepræsentanter. Der vil desuden blive serveret lidt mundgodt. Translokationen er både en festlig og vemodig dag for afgangseleverne. Translokationen finder altid sted den sidste onsdag før sommerferien.

Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

I 6.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.