Vibyånden - en helt særlig stemning

Forældre, elever, personale, studerende og besøgende fortæller, at de bliver glad af at komme på skolen, og de mærker tydeligt vores engagement. Humor og godt humør er en stor del af vores fælles hverdag.

På vores skole er der plads til forskellighed – men altid i fællesskab. Det afspejler sig i vores trivselsmålinger for eleverne, forældrene og personalet. Vi ser det som en styrke, at sammensætningen af elever afspejler den gennemsnitlige sammensætning af befolkningen i Aarhus Kommune set ud fra forældrenes uddannelsesmæssig baggrund, etnicitet og familieforhold.

Vores fysiske rammer

Viby Skole er en gammel skole med mere end 100 år på bagen. Vi ligger midt i Viby omgivet af Viby Kirke og en smuk park. Skolen er gennem årene blevet bygget til, og bygningerne afspejler de forskellige tidsaldre. I de seneste år har vi fået renoveret inde- og udearealerne. Bagved skolen er der etableret kunstgræsbaner, legeområder, bålplads og mooncar-baner.

Indskolingen er placeret i et hjørne af skolen med egen legeplads og udeforhold. Her er også blevet renoveret med lyse klasselokaler og et stort nyt trapperum som også er SFO'ens “hjerte”. Undervisning og fritid deler lokaler, så når skoledagen er slut, går dit barn i SFO i de samme lokaler.

Mellemtrinnet 4.-5. klasse bor i skolens ældste bygning, som vi kalder “hvid bygning”. De bor sammen med klub “Underground”, som befinder sig i kælderen. Bygningen er også fornyeligt blevet renoveret med klasselokaler og fælles formidlingsrum.

Udskolingen 6.-9. klasse bor i den store røde bygning i skolegården. I udskolingen er der etableret nye faglige miljøer, som eleverne, i løbet af skoledagen, bevæger sig rundt imellem. Alle elever får tilbudt et elevskab til deres ting ligesom man ser i amerikanske film. Der er pauseområder til årgangene, hvor eleverne kan opholde sig i frikvarteret.

Vores fokus

Viby Skole arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven og Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik med et særligt fokus på læring, trivsel og dannelse.

Vi ønsker lokalt:

  • at eleverne gennem læring opnår viden, færdigheder og kompetencer på højest mulige niveau.
  • at skolens medarbejdere, elever og forældre trives i et forpligtende fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt
  • at medvirke til udvikling af elevernes sociale forståelse og tolerance og deres lokale, nationale og internationale forståelse.

Vision

Vores vision er, at alle skolens elever lærer så meget som de kan og udvikles som robuste dannede mennesker, der tager aktiv del i samfundet.

Mission

Måden vi gør det på, er gennem et dynamisk fokus på den enkelte elevs læring, trivsel og dannelse. Vores mission er at have et højt fagligt niveau i undervisningen og et stærkt og trygt fællesskab for alle.

Vi har en tydelig organisation med fokus på synlig ledelse og ledelse tæt på, udviklende medarbejdere med fokus på læring og nye muligheder, samt en systematisk opfølgning og evaluering af skolens mål og indsatsområder.

Vi vil i vores samarbejde mellem forældre, elever og medarbejdere, hele tiden udvikle vores skole til et endnu bedre sted og ser det som nødvendigt at vi løbende tænker i nye perspektiver for den pædagogiske praksis for vedvarende at kunne opfylde skolens vision.

Værdier

Viby Skole arbejder, som en del af Aarhus Kommune, ud fra værdierne “Troværdighed, respekt, engagement”.
Viby skole ønsker at være en skole for livet, hvor troværdighed og tillid kendetegner samarbejdet mellem alle parter, så der er en tydelig sammenhæng mellem det vi siger og skriver og det vi gør. Vores grundlæggende tilgang til læringsfæl-lesskabet, det faglige såvel som det sociale, er at både børn og voksne ”gør det rigtige, hvis vi kan”.

Fællesskabet bærer præg af at alle børn, forældre og medarbejdere mødes i gensidig respekt uanset hvilken baggrund, vi kommer fra. Mangfoldighed og forskellighed ser vi som positive faktorer i elevernes dannelse.

Vi har høje forventninger og tør stille krav til hinanden og medarbejdere, elever og forældre arbejder forpligtende og engageret sammen om elevernes læring, trivsel og dannelse.

Mål 

Viby Skoles mål er formuleret i skolens lokale udviklingsplan, der tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes indsatsområder for folkeskolerne.